Hoe werkt het 3T-Traject?

3T: Transfer To Teaching

Het 3T-Onderwijstransfertraject (kortweg 3T-Traject) is een éénjarig specialistisch onderwijstraject. Gericht op de transfer van professionals van buiten het onderwijs naar het beroep van MBO-docent.
Het 3T-Traject is een duaal traject met enerzijds een theoretisch cursorisch gedeelte en anderzijds een praktijkgedeelte binnen een MBO-onderwijsinstelling : het zgn. Werkplekleren.
Na succesvolle afronding van het 3T-Traject ontvangt de cursist een 3T-Certificaat, goed voor een PDG-assessment waardige status met uitzicht op het versneld behalen van het officiële wettelijk erkende Pedagogisch Didactisch Getuigschrift.

Het 3T-Traject sluit nauw aan bij het PDG-Traject zoals aangeboden door Hogescholen.
Maar is in opzet en uitvoering echter specifiek bedoeld voor zij-instromers.

3T: Testing Training Teaching

3T staat niet alleen voor Transfer To Teaching maar refereert ook aan de opbouw van het traject in 3 ‘T-fasen’ :

 • Fase T1 Testing
 • Fase T2 Training
 • Fase T3 Teaching

Fase T1: Testing

Kwalificerende Intake

De Kwalificerende Intake is een persoonlijk onderhoud met 3T-Professionals en/of MBO-Teamleider voor screening van je persoonlijkeid, CV en je Verwachtingen/Ambities.
Op basis van de bevindingen krijg je tijdens de Kwalificerende Intake een advies mbt toelaat-baarheid, geschiktheid en een indicatie van je slagingskansen voor toekomstig docentschap in een bepaald onderwijstype en vakgebied.

Fase T2: Training

Theorie in de Praktijk

De tweede ‘T’ staat voor Training. In deze fase T2 ‘Training’ vindt de theoretische scholing plaats in pedagogische en didactische vaardigheden. Want geen misverstand : doceren is een vak. Een vak dat niet alleen vakexpertise vereist maar ook pedagogisch-didactische kennis en vaardigheden. De theoretische scholing wordt aangeboden middels een Blended Learning Programma. Met enerzijds fysiek klassikaal onderwijs en anderzijds virtueel onderwijs via de Virtual Classroom (VCC), zie onderstaand.

Curriculum

Het Curriculum (Lesaanbod) is volledig afgestemd op het wettelijk kader zoals bepaald in het Landelijk Raamwerk PDG en het Kwalificatiedossier MBO-docent.
Het Curriculum kent 6 modules:

Module 1: Onderwijs Ontwikkelen
Scholing in het ontwikkelen van een onderwijsprogramma:

 • Onderwijs ontwerpen obv de beroepscontext van de student
 • Beroepskwalificaties
 • Pedagogisch Didactische Visie

Module 2: Lesgeven
Scholing in uitvoering van een onderwijsprogramma :

 • Verkennen Studentendoelgroep
 • Lesvoorbereidingsmodel
 • Ontwikkelen lesstructuur

Module 3: Toetsen
Scholing in het construeren, hanteren en evalueren van beoordelingsinstrumenten:

 • Toetsmatrijs
 • Summatieve en Formatieve Toetsen
 • Beoordelaarsbekwaamheid

Module 4: Begeleiden
Scholing in begeleiding en coaching:

 • Leer en Begeleidingssituaties
 • Eigen beroepservaring verbinden met onderwijsprogramma
 • Werkvormen
 • Differentiatie

Module 5: BPV faciliteren
Scholing in actieve betrokkenheid bij de beroepspraktijkvorming:

 • Ontwikkelen van beroepsvaardigheden
 • Monitoring Curriculum
 • Ontwikkelen van Loopbaancompetenties
 • Coaching/ ondersteuning opbouw portfolio

Module 6: Leven lang Ontwikkelen
Scholing in het zorgdragen voor het onderwijsprofessional zijn én blijven

 • Reflectie op eigen handelen/beroepsproducten/onderzoekend vermogen
 • Maatschappelijke ontwikkelingen MBO vertalen naar beroepsidentiteit
 • Teamontwikkeling /initiëring vernieuwing onderwijs

Virtual Classroom Community (VCC )

Cruciaal onderdeel van het cursorisch gedeelte is de Virtual Classroom Community (VCC). De VCC is een digitaal platform waar je gedurende het gehele cursustraject continu contact onderhoudt met, feedback en evaluatie krijgt van je medecursisten en cursusdocent. De VCC is dan ook een elektronische leeromgeving die met name intervisie en intercollegiaal leren mogelijk maakt en portfolio-opbouw en –beheer efficiënt faciliteert.

T3: Teaching

Praktijk in de Theorie

De T3- fase Teaching omvat het zgn Werkplekleren. Deze fase is dan ook gericht op het opdoen van ervaring in de onderwijspraktijk. Daarvoor ga je een stage/werkervaringstraject op een ROC doorlopen. Zo kun je meerdere docent-rollen verkennen, verschillende onderwijsvormen toepassen en in contact komen met diverse groepen studenten/leerlingen. Aldus verken je jouw mogelijkheden en beperkingen, specifieke talenten én je valkuilen.
Gedurende het gehele cursustraject bespreek je continu je bevindingen en ervaringen op de werkplek met medecursisten en cursusdocent .

Programma /Studiebelasting

Het totale 3T-Traject kent een looptijd van één jaar met een studiebelasting van gemiddeld 3-3,5 dag per week, als volgt (gemiddeld) verdeeld over de volgende fasen:

Fase 2 : Training
8 uur pw

Het 3T-Studieprogramma bestaat uit:

 • 15 plenaire bijeenkomsten van 5 uur
 • Uitvoeren van studie- onderzoeks en werktaken
 • Reflecties/beschouwingen mbt eigen handelen en functioneren
 • VCC-leren : geven en ontvangen van feedback/evaluaties

Fase 3 : Teaching
0,4 fte

Conform het Landelijk Raamwerk PDG wordt de cursist geacht werkzaam te zijn op basis van een arbeids- of stage-overeenkomst met een omvang van tenminste 0,4 fte. Omgerekend komt dat neer op 2 dagen per week. Het verdient aanbeveling om zoveel mogelijk actief te zijn in eerwerkplek/stagetrajecten. Het invullen van 8 uur in een leerwerkplek/stagetraject per week geldt als minimum.

Afsluiting/ Certificering / Diplomering

Tijdens het 3T-Traject leg je een portfolio aan waarin je ontwikkeling op pedagogisch – didactisch terrein is vastgelegd. Dit portfolio vormt het centrale beoordelingsdocument in de afsluiting van het 3T-Traject. Deze afsluiting van het 3T-Traject gebeurt middels een Intern Assessment .

Intern Assessment

Een formele beoordeling van je portfolio door 3T-Assessoren vormt het sluitstuk van het 3T-Traject. Hierbij wordt je ontwikkeling zoals gedocumenteerd in je portfolio, beoordeeld en vastgelegd in Persoonlijke Educatie-Punten (PE-Punten).
Het portfolio sluit volledig aan bij het Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch Getuigschrift PDG en bij het Kwalificatiedossier MBO-docent.
Na afronding van het Intern Assessment ontvang je een 3T-Certificaat met een vermelding van het aantal behaalde PE-Punten.

Extern Assessment / Bekwaamheidsassessment

Bij het behalen van 70 PE-Punten in je Intern Assessment, ben je gerechtigd om je portfolio ter beoordeling in een Extern Assessment – voortaan te benoemen als Bekwaamheidsassessment- voor te leggen aan een door het 3T-Traject aangewezen Certificerende Instelling, ic een Hogeschool. Je krijgt van het 3T-Traject alle ondersteuning, begeleiding en planning van dit Bekwaamheidsassessment.
Aanvraag van, deelname aan en financiering van het Bekwaamheidssssessment behoort niet tot het aangeboden 3T-Traject maar wordt (financieel) gefaciliteerd door de MBO-onderwijsinstelling of door de Cursist op persoonlijke titel.

Diplomering

Diplomering vindt plaats op basis van het Bekwaamheidsassessment zoals afgenomen door de certificerende instelling . Als je conform het Bekwaamheidsassessment voldoet aan alle diplomeringseisen zoals gesteld door de certificerende instelling word je voor diplomering voorgedragen en bij een positief besluit ontvang je dan het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG).
Het PDG is een wettelijk geborgd diploma, zoals bedoeld in artikel 4.2.3 lid 3 onder a van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Mocht je later nog een lerarenopleiding gaan doen, dan kun je mogelijk op basis van je PDG vrijstellingen krijgen.