MBO Instructeur

3T: Instructeurroute

Het 3T-Onderwijstransfertraject (kortweg 3T-Traject) is een éénjarig specialistisch onderwijstraject. Gericht op de transfer van professionals van buiten het onderwijs naar het beroep van MBO-Instructeur.
Het 3T-Traject is een duaal traject met enerzijds een theoretisch cursorisch gedeelte en anderzijds een praktijkgedeelte binnen een MBO-onderwijsinstelling : het zgn. Werkplekleren.
Na succesvolle afronding van het 3T-Traject ontvangt de cursist het diploma MBO-Instructeur.
Dit diploma is vanwege het Ministerie van Onderwijs een wettelijk geborgd diploma en geeft recht op het uitoefenen van de functie Instructeur binnen het MBO maar ook op praktijkgelieerde vakken binnen het VMBO.

Toelating

Voor toelating tot het 3T-Instructeurstraject is in beginsel een diploma van afgeronde MBO 4-opleiding vereist.
Toelating is onder voorwaarden ook mogelijk met een Diploma MBO 3 of Aantoonbaar ervaring op MBO 3- MBO 4 niveau. Dit is ter beoordeling van het 3T-Traject.
Daarnaast moet je beschikken over 3 jaar relevante werkervaring.

3T: Testing Training Teaching

3T staat niet alleen voor Transfer To Teaching maar refereert ook aan de opbouw van het traject in 3 ‘T-fasen’ :

Fase T1: Testing

Fase T2: Training

Fase T3: Teaching

 

Fase T1: Testing

Kwalificerende Intake
De Kwalificerende Intake is een persoonlijk onderhoud met 3T-Professionals en/of MBO-Teamleider voor screening van je persoonlijkeid, CV en je Verwachtingen/Ambities.
Op basis van de bevindingen krijg je tijdens de Kwalificerende Intake een advies mbt toelaatbaarheid, geschiktheid en een indicatie van je slagingskansen voor toekomstig Instructeurschap in een bepaald onderwijstype en vakgebied.

Fase T2: Training

De tweede ‘T’ staat voor Training. In deze fase T2 ‘Training’ vindt de theoretische scholing plaats in pedagogische en didactische vaardigheden. Want geen misverstand : MBO-Instructeur is een vak. Een vak dat niet alleen vakexpertise vereist maar ook pedagogisch-didactische kennis en vaardigheden. De theoretische scholing wordt aangeboden middels een Blended Learning Programma. Met enerzijds fysiek klassikaal onderwijs en anderzijds online virtueel onderwijs.

Curriculum
Het Curriculum (Lesaanbod) bestaat uit een Generiek deel en een Beroepsspecifiek deel.
In het Generieke Deel zijn de vakken Rekenen, Engels en Nederlands opgenomen. Deze vakken worden afgestemd op het aanvangsniveau van de cursist.
Het Beroepspecifieke Deel is gericht op de pedagogisch-didactische scholing aan de hand van 4 thema’s:

Thema 1:
Voorbereiden / uitvoeren van onderwijsactiviteiten

Thema 2:
Het puberbrein

Thema 3:
Toekomstgericht Onderwijs

Thema 4:
Communiceren binnen/buiten de klas

Fase T3: Teaching

De T3- fase Teaching omvat het zgn Werkplekleren. Deze fase is dan ook gericht op het opdoen van ervaring in de onderwijspraktijk. Daarvoor ga je een stage/werkervaringstraject op een ROC doorlopen. Zo kun je meerdere Instructeursollen verkennen, verschillende onderwijsvormen toepassen en in contact komen met diverse groepen studenten/leerlingen. Aldus verken je jouw mogelijkheden en beperkingen, specifieke talenten én je valkuilen. De leerwerkplek moet gekwalificeerd zijn conform de eisen SBB-Erkend Leerbedrijf Opleiding MBO-Instructeur,
Gedurende het gehele cursustraject bespreek je continu je bevindingen en ervaringen op de werkplek met medecursisten en cursusdocent . Je wordt geacht werkzaam te zijn op basis van een arbeids- of stage-overeenkomst met een omvang van tenminste 0,4 fte. Omgerekend komt dat neer op 2 dagen per week.

Programma /Studiebelasting

Het totale 3T-Instructeurstraject kent een looptijd van één jaar met een studiebelasting van gemiddeld 3-3,5 dag per week:

Afsluiting / Diplomering

De 2 onderdelen nl Generieke Onderdelen (Rekenen, Engels Nederlands) én de Beroepsspecifieke vakken ( cf de 4 thema’s) worden elk met een eigen examinering afgesloten. Voor de Generieke Onderdelen gebeurt dit middels Centrale Examens en Instellingsexamens.
In de examinering van de Beroepsspecifieke Onderdelen word je in 3 exameneenheden bevraagd over je portfolio.
Tijdens het 3T-Traject leg je namelijk een portfolio aan waarin dmv portfolio-opdrachten je ontwikkeling op pedagogisch – didactisch terrein is vastgelegd. Dit portfolio vormt het centrale beoordelingsdocument in de examinering van de Beroepsspecifieke Onderdelen.
Wanneer je voldaan hebt aan de eisen van de diverse examen-onderdelen mbt de Generieke én de Beroepsspecifieke Onderdelen, ontvang je het MBO-Instructeursdiploma.